BLOG

5) พาเลทพลาสติก คือ อะไร หรือ หมายความของพาเลทพลาสติก ตามภาษาไทยและอังกฤษ

ปัจจุบันการใช้พาเลทพลาสติกมีการใช้งานอยู่แพร่หลายในที่ต่างทั่วไปโลก และ ในประเทศไทยมีการใช้พาเลทพลาสติกมามากกว่า 20 ปี ในที่นี้ ทางบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด จะขออธิบายคำว่าพาเลทพลาสติกว่ามีความหมายหรือคือว่าอะไร

         แพลเลทพลาสติก หรือ พาเลทพลาสติก ที่เป็นภาษาไทย ตามพจนานุกรม  หมายถึงแผงพลาสติกสำหรับวางสินค้า

         แพลเลทพลาสติก หรือ พาเลทพลาสติก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ (Eng Version) เรียกกว่า  Plastic pallet ถ้าใช้แปลความหมายของคำว่า  “plastic pallet” จำเป็นต้องแยกสองคำออกจากกันออก คือ คำว่า plastic กับ คำกว่า พาเลท  pallet ในที่นี้ขอแปลคำกว่า พาเลท“ pallet” ก่อน ถ้าแปลภาษาไทย ตาม dictionary หมายถึงว่า ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง ส่วนคำว่าพลาสติก “plastic pallet” สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียมใช้ทําสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์.

        ดังนั้นถ้ารวมคำว่าแพลเลทพลาสติก หรือ พาเลทพลาสติก ซึ่งเป็นความหมายในภาษาอังกฤษ (Eng Version) คำว่า “plastic pallet” จะมีความหมายถึงแท่นวางสินค้าที่ทำความสารประกอบอินทร์ที่สังเคราะห์ขึ้นแทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นตัวก็แข็งตัวและเมื่อถูกความร้อนก็จะอ่อนตัวที่ใช้สำหรับลากเก็บและลำเลียง

         ซึ่งคำว่าแพลเลทพลาสติก , พาเลทพลาสติก และ plastic pallet จะมีความหมายของคำเรียกใช้งานอีกด้วยตามแต่ภาษาที่เรียกใช้ ถ้าเป็นภาษาไทย แพลเลทพลาสติก หรือ พาเลทพลาสติก ที่ใช้ครั้งเดียวหรือใช้ส่งออก จะเรียกตามส่งออก จะเรียกตามตัวว่า แพลเลทพลาสติก สำหรับส่งออก หรือ แพลเลทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ พาเลทพลาสติกสำหรับส่งออก หรือ พาเลทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่วนถ้าเป็น ภาษาอังกฤษ (Eng Version) จะใช้คำว่า one way plastic pallet ซึ่งจะเป็นความหมายของแพลเลทพลาสติกสำหรับส่งออก หรือ พาเลทพลาสติกสำหรับส่งออก ส่วนถ้าเป็นแพลเลทพลาสติกหรือ พาเลทพลาสติก สำหรับใช้หมุ่นเวียน หรือใช้วนไปวนมา ก็เรียกตามตัวว่า เป็นแพลเลทพลาสติกสำหรับใช้หมุนเวียน หรือ แพลเลทพลาสติกสำหรับใช้วนไปวนมา และ พาเลทพลาสติก สำหรับใช้หมุ่นเวียน หรือ พาเลทพลาสติกสำหรับใช้วนไปวนมา แต่ถ้าเป็นสำหรับภาษาอังกฤษ ( Eng Version) ก็ใช้คำว่า two way plastic pallet ซึ่งจะเป็นความหมายถึง แพลเลทพลาสติกสำหรับใช้หมุนเวียน หรือ แพลเลทพลาสติก สำหรับใช้วนไปวนมา และ พาเลทพลาสติกสำหรับใช้หมุนเวียน หรือ พาเลทพลาสติกสำหรับใช้วนไปวนมา

         สรุปความหมายคำว่าแพลเลทพลาสติก หรือ พาเลทพลาสติก และ plastic pallet ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นมีจะมีความหมายค่อนข้างคล้ายกัน แต่ใช้คำศัทพ์ ในการเรียกคำการใช้งานของแต่ละประเภทจะมีความหมายต่างกันตามภาษาที่ใช้ในแต่ละภาษา