TP BOX

TP BOX

TP 131

ลังพลาสติกTP-131 EXTENAL  : 166X335X103 MM INTERNAL : 123X290X90 MM WEIGHT : 369 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 331

ลังพลาสติกTP-331 EXTENAL  : 335X335X103 MM INTERNAL : 290X290X90 MM WEIGHT : 808 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 332

ลังพลาสติกTP-332 EXTENAL  : 335X335X195 MM INTERNAL : 290X290X182 MM WEIGHT : 1.120 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 341

ลังพลาสติก TP-341 EXTENAL  : 335X503X103 MM INTERNAL : 290X458X90 MM WEIGHT : 1.030 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 342

ลังพลาสติก TP-342 EXTENAL  : 335X503X195 MM INTERNAL : 290X458X182 MM WEIGHT : 1.310 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 343

ลังพลาสติก TP-343 EXTENAL  : 335X503X288 MM INTERNAL : 290X458X275 MM WEIGHT : 1.957 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 361

ลังพลาสติก TP-361 EXTENAL  : 335X670X103 MM INTERNAL : 290X625X90 MM WEIGHT : 1.450 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 362

ลังพลาสติกTP-362 EXTENAL  : 335X670X195 MM INTERNAL : 290X625X182 MM WEIGHT : 2.144 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 363

ลังพลาสติกTP-363 EXTENAL  : 335X670X288 MM INTERNAL : 290X625X275 MM WEIGHT : 2.266 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 391

ลังพลาสติก TP-391 EXTENAL  : 335X1005X103 MM INTERNAL : 290X960X90 MM WEIGHT : 2.163 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 392

ลังพลาสติกTP-392 EXTENAL  : 335X1005X195 MM INTERNAL : 290X960X182 MM WEIGHT : 3.193 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 462

ลังพลาสติก TP-462 EXTENAL  : 503X670X195 MM INTERNAL : 458X625X182 MM WEIGHT : 2.575 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 463

ลังพลาสติกTP-463 EXTENAL  : 503X670X288 MM INTERNAL : 458X625X275 MM WEIGHT : 2.678 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 464

ลังพลาสติก TP-464 EXTENAL  : 503X670X380 MM INTERNAL : 458X625X367 MM WEIGHT : 3.399 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 465

ลังพลาสติก TP-465 EXTENAL  : 503X670X472 MM INTERNAL : 458X625X459 MM WEIGHT : 4.000 G. KPI  ผลิต...

Read More...

TP 492

ลังพลาสติกTP-492 EXTENAL  : 503X1005X195 MM INTERNAL : 458X960X182 MM WEIGHT : 3.708 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 493

ลังพลาสติกTP-493 EXTENAL  : 503X1005X288 MM INTERNAL : 458X960X275 MM WEIGHT : 4.326 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 495

ลังพลาสติกTP-495 EXTENAL  : 503X1005X472 MM INTERNAL : 458X960X275 MM WEIGHT : 6.180 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 4122

ลังพลาสติก TP-4122 EXTENAL  : 503X1340X195 MM INTERNAL : 448X1285X182 MM WEIGHT : 6.180 G. KPI  ผลิต และ จำหน่าย...

Read More...

TP 4124

ลังพลาสติก TP-4124 EXTENAL  : 503X1340X380 MM INTERNAL : 448X1285X367 MM WEIGHT : 7.313 G. KPI  ผลิต และ จำหน่าย...

Read More...